top of page

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU GASTRO ZARIADENÍ
SPOLOČNOSŤOU GASTRO GLOBAL s.r.o.


Cena montáže zahŕňa:

 • rozbalenie, ustavenie zariadenia, pripojenie na siete (voda, odpad, plyn, elektrika, poprípade doplnkové pospojovanie )

 • spustenie do prevádzky a nastavenie potrebných parametrov (kalibrácia sond, nastavenie horenia ...)

 • poučenie obsluhy o prevádzkových a bezpečnostných predpisoch, údržbe a obsluhe inštalovaného zariadenia


Cena montáže nezahŕňa:

 • dopravu. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy na úrovni 0.
  Doprava sa účtuje extra podľa interného sadzobníka Gastro Global s.r.o. s ohľadom na typ použitého dopravného prostriedku (0,60 EUR/km malá servisná dodávka; 0,70 EUR/km veľká servisná dodávka; 1,2 EUR/km nákladná dodávka).
  Kilometrovné sa účtuje podľa miesta inštalácie /Martin-miesto inštalácie-Martin/

 • parkovné. Účtuje sa extra podľa skutočných nákladov.

 • presun a vynosenie tovaru. Účtuje sa extra podľa cenníka/ponuky sťahovacej spoločnosti alebo dohodou.

 • montážny materiál (fitingy, ACD krabice, kabely, hadice, spojky, príchytky, redukcie ...) mimo materiál/príslušenstvo ktoré je súčasťou zariadenia. Montážny materiál sa účtuje extra podľa spotrebovaného materiálu na mieste inštalácie v aktuálnych cenách dielov z interného cenníka Gastro Global s.r.o..

 • úpravu rozvodu médií (rozbočenia, predĺženia, uchytenia ...)

 • úpravy miesta inštalácie (úpravy interierového nábytku, posúvanie iných spotrebičov/nábytkov ...)

 • demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov

 • sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn), predradené vypínače elektrických zariadení

 • montáže filtrov nečistôt, regulátorov tlaku, cudzích dávkovačov chémie atď.

 • revízne správy

 • prestoje technika zavinené zákazníkom (zákazník nepríde na čas, technik musí čakať na zodpovednú osobu na prebierku/zaškolenie zariadení ...)


Pokiaľ nie je zmluvne/v objednávke dohodnuté inak.

Štandardne sa všetky položky ktoré nie sú súčasťou montáže hradia/fakturujú extra a nie sú zahrnuté v cene/sume montáže ktorú Vám oznámi pracovník obchodu.

Tieto položky sa doúčtovávajú ako extra náklady podľa konkrétného prípadu/situácie na mieste montáže. Nie je ich pre to možné vyčísliť 100% -tne dopredu.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH 20%!

Pre inštaláciu zariadení musia byť takisto splnené podmienky na prípojné body – viď druhá strana tohto dokumentu.

 V prípade, že pripravené inštalácie nie sú zhotovené v zmysle vyhlášok a technických noriem platných v SR, si spoločnosť Gastro Global s.r.o vyhradzuje právo odmietnuť montáž zariadenia na nevyhovujúce inštalácie.


Pre inštaláciu zariadení v prevádzkach je nevyhnutné, aby bolo zo strany zákazníka zabezpečené nasledovné:

 • prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie po celej trase až do miesta inštalácie zariadenia

 • vyhradené parkovacie miesto pre dopravcu / servisné vozidlo v maximálnej možnej blízkosti od miesta vykládky/montáže na čas potrebný na vykládku/montáž zariadenia

 • funkčné napájacie média (elektrina, voda, plyn) a pripravené prípojné body – viď nižšie

 • osoba zodpovedná za prevzatie tovaru/služieb

 • obsluha, ktorá bude zaškolená na používanie zariadení


Prípojný bod prívodu vody:

 • musí sa nachádzať najďalej 1 meter do inštalovaného zariadenia

 • dimenzia musí zodpovedať požiadavke výrobcu ( napr. DN ½, ¾, 1“,)

 • musí byť ukončený ventilom príslušnej dimenzie

 • ventil musí zostať ľahko prístupný aj po inštalácii zariadenia

 • prívod vody nesmie obsahovať drobné nečistoty (hrdza, piesok atď )

 • tlak prívodnej vody musí byť v rozpätí 0,2 – 0,5 MPa

 • tvrdosť privádzanej vody do zariadenia maximálne 5 °dH


Bod napojenia na el. sieť:

 • Každé zariadenie musí mať k dispozícii samostatne istený prívod el. energie ukončený podľa požiadaviek výrobcu alebo predajcu zásuvkou alebo vypínačom.

 • Bod napojenia nesmie byť ďalej ako 1 m od konečného umiestnenia spotrebiča.

 • Prívod musí byť dostatočnej dimenzie a zodpovedajúceho istenia (odporúčame konzultovať pri kúpe zariadenia priamo zo zástupcom predajcu).

 • Pri el. spotrebičoch pripájaných do zásuvky, je potrebné aby bola zásuvka umiestnená na trvalo dostupnom mieste, mimo priestoru mokrých zón, bola samostatne istená a chránená prúdovým chráničom./ t.j. bez použitia predlžovacích káblov a alebo zásuvkových rozbočiek/

 • To isté platí aj pri pevnom pripojení. Predradený vypínač musí byť umiestnený v dosahu obsluhy. Prívodný kábel z vypínača po spotrebič v dostatočnej dimenzii si zabezpečuje objednávateľ vo svojej réžii.


Pripojenie na odpadový systém:

 • Pre zariadenia, ktoré využívajú odpad samospádom je potrebné pripraviť vyústenie odpadovej rúry na úrovni podlahy v dostatočne dimenzii (DN 50)

 • Pre zariadenia, ktoré konštrukčne vybavené odpadovým čerpadlom, je potrebné pripraviť na pripojenie sifónovú odbočku.


Pripojenie na NTL rozvod plynu:

 • Pre každý inštalovaný plynový spotrebič musí byť pripravený samostatný prípojný bod ukončený uzáverom dostatočnej dimenzie.

 • Vzdialenosť predradeného ventila nesmie prekročiť 1 m do prípojného bodu spotrebiča

 • Inštaláciu plynového zariadenia je potrebné každopádne konzultovať s technikom predajcu, nakoľko sa jedná o VTZ PZ, ktoré podlieha prísnym bezpečnostno – technickým požiadavkám.

V prípade nedodržania týchto a vyššie uvedených základných požiadaviek, sa práce spojené z montážou zariadenia považujú za práce nad rámec základnej ceny montáže. Tieto práce nad rámec základnej montáže sú účtované podľa cenníka montážnych prác spoločnosti Gastro Global s.r.o. (orientačne 40 EUR bez DPH/hod/1-technika). Pozor, niektoré práce naša spoločnosť nevykonáva!

bottom of page