top of page

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

A) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).  


B) Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu, má Kupujúci právo na riadne, včasné a bezplatné odstránenie vady, pokiaľ Predávajúci nevymení vadnú vec za vec bez vád. 

 4. Ak ide  o neodstrániteľnú vadu,  ktorá nebráni tomu,  aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na primeranú  zľavu z ceny  veci

 5. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu výrobku, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy.

 6. Záruka sa vzťahuje len na výrobnú alebo materiálovú vadu.

 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym používaním výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym výberom výrobku, nedostatočným ošetrovaním výrobku, použitím za iným účelom ako je predmet použitia výrobku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, opotrebenie materiálu spôsobené bežným používaním, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie výrobku, poškodenie nešťastnou náhodou. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.

 8. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná táto nižšia cena.

 9. Záručná doba u opráv sa riadi ustanoveniami §652 a 655 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade platí 3 mesiace záručná doba na prácu od vykonania opravy, a 3 mesiace záručná doba na náhradný diel odo dňa jeho výmeny


C) Vybavenie reklamácie

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie. 

 2. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Stolné a zástrčkové spotrebiče je treba vždy doručiť do sídla Predávajúceho. U pevne pripojených zariadení je možno po dohode Predávajúceho s  Kupujúcim s prihliadnutím na povahu reklamácie, aby Kupujúceho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste inštalácie Tovaru.

 3. Pre riadne vybavenie reklamácie Kupujúci dodá Predávajúcemu spolu s reklamovaným výrobkom kópiu faktúry alebo účtenku, ktorou bol výrobok zakúpený a kópiu riadne vyplneného záručného listu.

 4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci (pokiaľ sa jedná o spotrebiteľa) má takisto právo obrátiť sa na príslušný subjekt ARS po tom, čo Predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní. Viac informácií tu.

 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu (ideálne do originálneho), ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 

 6. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru. 

 7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika Predávajúceho u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia


D) Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2013. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

bottom of page