top of page

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť GASTRO GLOBAL s. r. o. rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jej webové stránky. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť GASTRO GLOBAL s. r. o. so sídlom Kollárova 73, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36389251, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 11946/L (ďalej len „GASTRO GLOBAL“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. 00421 43 4302521, email: info@gastroglobal.sk.

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Nákup a dodanie tovaru

Spoločnosť GASTRO GLOBAL spracúva na účely nákupu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa dodania tovaru, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet našej spoločnosti).

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu je taktiež spracúvaná IP adresa, prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo (v zašifrovanej podobe) a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru

Osobné údaje sú uchovávané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru, plynutia záručnej doby na dodaný tovar a doby stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

b) Zasielanie marketingových správ – emailový newsletter

Spoločnosť GASTRO GLOBAL na účely informovania potenciálnych zákazníkov o aktuálne prebiehajúcich akciách, novinkách a ďalších atraktívnych ponukách, formou newsletter-u zasielaného emailom, spracúva nasledovné osobné údaje: emailová dresa, názov prevádzky, miesto prevádzky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Zo zasielania marketingových správ sa užívateľ môže kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na každej marketingovej správe alebo kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu“ umiestnený v blízkosti odkazu so žiadosťou o zasielanie newsletter-u. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov, prípadne do doby, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. V prípade klientov Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je priamy marketing a zasielanie marketingových informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa.

 

c) Služba KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť GASTRO GLOBAL spracúva na účely poskytnutia predpredajných informácií vyžiadaných prostredníctvom služby „Kontaktujte nás“ na web stránke www.gastroglobal.org nasledovné osobné údaje: Meno používateľa, č. telefónu, email. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov.

3. Príjemci osobných údajov

- Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.
 

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza. Spoločnosť môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webových stránok spoločnosti za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne určiteľné informácie.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie GDPR).

Dotknutá osoba má v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,

 • na opravu osobných údajov,

 • na vymazanie osobných údajov,

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • právo na prenosnosť osobných údajov a

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti GASTRO GLOBAL:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti: GASTRO GLOBAL s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin, SR

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@gastroglobal.sk alebo

 • telefonicky na čísle 00421 43 4302521

6. Súbory cookie

Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám.

Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky.

Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.

 

7. Odkazy na externé stránky

Stránky spoločnosti Gastro GLOBAL môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach spoločnosti Gastro GLOBAL s.r.o. sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Spoločnosť Gastro GLOBAL si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google , Inc. ("Google"). Služba pracuje s tzv "cookies", krátkymi textovými súbory, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon, alebo kedy spomínané tretej strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

8. Spoľahlivosť informácií

Spoločnosť Gastro GLOBAL pri spracovaní týchto stránok vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na týchto stránkach. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia majiteľa stránok opravené. Spoločnosť Gastro Global s.r.o. môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na týchto stránkach a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.

 

9. Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a ako sú. Spoločnosť GASTRO GLOBAL, zamestnanci tejto spoločnosti alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

 • akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované

 • prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,

 • výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané

 • spoločnosť GASTRO GLOBAL nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

bottom of page